Pháp luật hành chính

NGHỊ QUYẾT Số: 01/2015/NQ-HĐTP BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NQ SỐ 02/2011/NQ-HĐTP

4/12/2015 3:28:46 PM

NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2011/NQ-HĐTP NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: 01/2015/NQ-HĐTP

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2011/NQ-HĐTPNGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNGDẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân;

Để thi hành đúng và thống nhất các quy địnhcủa Luật tố tụng hành chính;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhândân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Thẩmphán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tốtụng hành chính

1. Điểm b khoản 1 Điều 1 được sửađổi, bổ sung như sau:

“b) Quyết định hành chính được banhành sau khi có khiếu nại có nội dung giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung, thay thế,huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính được hướng dẫn tại điểm akhoản 1 Điều này”.

2. Điểmb khoản 1 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Trường hợp đối tượng khởi kiện ghitrong đơn không thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính thì Toà án giảithích cho người khởi kiện biết để người khởi kiện sửa đổi, bổ sung đơn khởikiện về đối tượng khởi kiện trong thời hạn được hướng dẫn tại điểm a khoảnnày”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này đã được Hội đồngThẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 15tháng01 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015.

2. Đối với trường hợp cá nhân, cơquan, tổ chức đã có đơn khởi kiện vụ án hành chính đúng thời hiệu theo quy địnhtại Điều 104 của Luật tố tụng hành chính nhưng Tòa án đã trả lại đơn khởi kiệnhoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án với lý do quyết định giải quyết khiếu nạikhông thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính mà trong thời hạn 01 năm, kể từngày Nghị quyết này có hiệu lực, cá nhân, cơ quan, tổ chức tiếp tục có đơn khởikiện vụ án hành chính thì Tòa án thụ lý giải quyết theo thủ tục chung.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc cần phải giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung thì đề nghị phản ánh vềToà án nhân dân tối cao để có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban tư pháp của Quốc hội
- Uỷ ban pháp luật của Quốc hội;
- Ban Nội chính TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ 2 bản
 (để đăng Công báo);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Các TAND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các TAND huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh;
- Các Thẩm phán và các đơn vị TANDTC;
- Cổng thông tin điện tử TANDTC;
- Lưu: VT (TANDTC, Viện KHXX).

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
CHÁNH ÁN
Trương Hòa Bình

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6301

video

Lượt truy cập: 1304269 lần

Đang online: 13 người