Hồ sơ năng lực

ĐIỀU LỆ CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐOÀN GIA MIỀN TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do –Hạnh phúc

-----***-----

 

ĐIỀU LỆ

 CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN

ĐOÀN GIA MIỀN TRUNG

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Namthông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006.

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

          ĐIỀU 1: TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤSỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

 1.1. Tên Công ty:

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt:

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

ĐOÀN GIA MIỀN TRUNG

-Tên giao dịchbằng tiếng Anh: DOAN GIA MIEN TRUNG LAW COMPANY LIMITED

Tên viết tắt bằngtiếng Anh:  DGMT.LA.CO.LTD

1.2.Địa chỉ Trụ sởCông ty: Số 44, Đường Tuệ Tĩnh, phường Hải Đình, TP. Đồng Hới,tỉnh Quảng Bình.

Điệnthoại: (052) 3823119 - 0913295156 – 0948256599, Fax:(052)3823119

Email:  doangiamientrung@gmail.com      

Website: www.doangiamientrung.vn

1.3. Công ty có thể thành lập chinhánh, vănphòng đại diện ở trong nước khi có nhu cầu và phải tuân theo các quyđịnh củapháp luật.

1.4. Chủ sở hữu Công ty có thể thànhlập liên doanh vớicác tổ chức và cá nhân trong nước và được sự chấp thuận củacác cơ quan quản lýNhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 2: LOẠI HÌNH CÔNG TYLUẬT

 Công ty luậtTNHHmột thành viên Đoàn Gia Miền Trung (dưới đây gọi là Công ty), thuộc sở hữucủa:

Cá nhân Luật sư ông ĐOÀN CÔNG KÊ làmchủ sở hữu.

Công ty được thành lập và hoạt động hợppháp tại ViệtNam, thực hiện các hoạt động theo quy định của pháp luật.

Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngàyđược cấpGiấy chứng nhận đăng ký hoạt động, có con dấu riêng, có tài khoản bằngtiềnViệt Nam và ngoại tệ.

ĐIỀU3: LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

3.1. Tham gia tố tụng với tư cách làngườibào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyềnlợicủa người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩavụliên quan trong vụ án hình sự.

3.2. Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặclàngười bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người cóquyềnlợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân vàgiađình, kinh doanh, thương mại, lao động hành chính, việc về yêu cầu dân sự,hônnhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc kháctheoquy định của pháp luật.

3.3. Thực hiện tư vấn pháp luật.

3.4. Đại diện ngoài tố tụng cho kháchhàng đểthực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

3.5. Thực hiện dịch vụ pháp lý kháctheo quyđịnh của Luật Luật sư.

ĐIỀU 4: CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

Họ và tên Luật sư:ĐOÀN CÔNG KÊ,     Giới tính: Nam

Sinh ngày:   05/9/1952, Dântộc: Kinh,  Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 190941530,  Ngày cấp: 29/ 6/2009    

Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Bình

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 44, ĐườngTuệTĩnh, Phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Chỗ ở hiện tại: Số 44, đường TuệTĩnh, phường Hải Đình, TP.Đồng Hới, tỉnhQuảng Bình.

  Điện thoại: (052)3823119- 0913295156 – 0948256599, Fax: (052) 3823119

Email: doancongke@gmail.com,

Website: www.doangiamientrung.vn

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA LUẬT SƯ CHỦ SỞ HỮU C.TY

5.1. Quyền của Chủ sở hữu Công ty:

a) Quyết định nội dung Điều lệ Công ty,sửađổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

b) Quản lý điều hành mọi hoạt động củabộ máyCông ty.

c) Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộvốnđiều lệ của Công ty cho tổ chức, cá nhân khác

d) Quyết định việc sử dụng lợi nhuậnsau khiđã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty.

đ) Quyết định tổ chức lại, tạm ngừng,chấmdứt hoạt động Công ty.

e) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản củaCôngty sau khi Công ty hoàn thành việc chấm dứt hoạt động.

f) Các quyền khác theo quy định củaLuật Doanhnghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty.

5.2. Nghĩa vụ của Chủ sở hữu Công ty:

a) Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đãcam kết;trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải chịutrách nhiệmvề các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty.

b) Tuân thủ Điều lệ Công ty.

c) Phải xác định và Tách biệt tài sảncủa chủsở hữu Công ty và tài sản của Công ty.

Chủ sở hữu Công ty là cá nhân phải táchbiệt cácchi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị làChủ tịchCông ty và Giám đốc.

d) Tuân thủ quy định của pháp luật vềhợpđồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, thuê, cho thuê vàcácgiao dịch khác giữa Công ty và chủ sở hữu Công ty.

đ) Tuân thủ các quy định của pháp luậtvềthuế, tài chính, lao động và các nghĩa vụ khác theo quy định của LuậtDoanhnghiệp, Luật Luật sư, các quy định của pháp luật có liên quan.

e) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quyđịnhcủa Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Luật sư và Điều lệ Công ty.

5.3. Hạn chế đối với quyền của chủ sởhữu Côngty:

a) Chủsở hữu Công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyểnnhượng một phần hoặctoàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác;trường hợp rút một phầnhoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình thứckhác thì phải liên đớichịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản kháccủa Công ty.

Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổchứchoặc cá nhân khác, Công ty phải đăng ký chuyển đổi thành Công ty tráchnhiệm hữuhạn hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngàychuyểnnhượng.

b) Chủ sở hữu Công ty không được rút lợi nhuận khicông tykhông thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC,QUẢN LÝ,ĐIỀU HÀNH

ĐIỀU 6: CƠ CẤU TỔ CHỨC

6.1.Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do mộtluật sư thành lập và làmChủ sở hữu Công ty, Chủ sở hữu Công tyđồng thời là Giámđốc Công ty.

6.2.  Giám đốc Công ty là người đại diện theo phápluậtcủa Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.

6.3. Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thể của Giám đốc đượcquyđịnh tại Điều lệ Công ty.  

ĐIỀU 7: QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

7.1. Quyền hành nghề luật sư củaCông ty:

a) Thực hiện dịch vụ pháp lý.

b) Nhận thù lao từ khách hàng.

c) Thuê luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài vànhânviên làm việc cho Công ty.

d) Hợp tác với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

đ) Thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch trongnước.

e) Đặt cơ sở hành nghề trong nước.

f) Các quyền khác theo quy định của Luật Luật sư vàquy địnhkhác của pháp luật có liên quan.

7.2. Nghĩa vụ của Công ty:

a) Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trongGiấy đăngký hoạt động.

b) Thực hiện đúng với nội dung đã giao kết với kháchhàng.

c) Cử luật sư của tổ chức mình than gia tố tụng theophâncông của Đoàn luật sư.

d) Tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình thựchiện trợgiúp pháp lý miễn phí

đ) Bồi thường thiệt hại do lỗi mà luật sư của tổchức mìnhgây ra.

e) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sưcủa tổchức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

f) Chấp hành quy định của pháp luật về lao động,thuế, tàichính, thống kê.

g) Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước cóthẩm quyềnvề việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra.

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Luât sưvà quyđịnh khác của pháp luật có liên quan.

7.3.Thời hạn hoạt động của công ty kể từ ngày thành lập vàđược phép hoạt động theoquy định của luật pháp.

7.4.Công ty có thể chấm dứt hoạt động theo quyết địnhcủa Chủ sở hữu hoặc theo quyđịnh của pháp luật.

ĐIỀU8: VỐN ĐIỀU LỆ VÀ VIỆC TĂNG GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

8.1. Vốn điều lệ: 1.000.000.000đồng,  Bằng chữ: Một tỷ  Việt Nam đồng.

- Vốn bằng tiền mặt: 300.000.000 đồng, Bằngchữ:Ba trăm triệu Việt Nam đồng.

- Vốn bằng tài sản: 700.000.000đồng(Bảy trămtriệu Việt Nam đồng)

- Vốn khác: Không

8.2. Tăng giảm vốn điều lệ:

a) Công ty không được giảm vốn điều lệ.

b) Công ty tăng vốn điều lệ bằng việcChủ sởhữu Công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng vàmứctăng vốn điều lệ. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phầnvốngóp của người khác, Công ty sẽ đăng ký chuyển đổi thành Công ty TNHH haithànhviên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thành viên mới camkếtgóp vốn vào Công ty.

ĐIỀU 9: HỢPĐỒNG,GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

-  Hợpđồng, giao dịch giữa Công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên là cá nhân vớiChủ sở hữu công ty hoặc người có liên quan củaChủ sở hữu Công ty phải được ghichép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của Côngty.

ĐIỀU10: BỘ MÁY GIÚP VIỆC

10.1. Người làm công tác văn phòng, làmmộtsố công việc của Công ty theo sự phân công của Giám đốc và chịu tráchnhiệmtrước giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được giao thực hiện.

10.2. Kế toán trưởng Công ty giúp Giámđốcchỉ đạo tổ chức, thực hiện công tác kế toán, thống kê của Công ty. Quyền hạnvàtrách nhiệm của Kế toán trưởng tuân theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ,

TIỀN LƯƠNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

ĐIỀU 11: NĂM TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNHCỦA CÔNG TY

11.1. Năm tài chính của Công ty bắt đầutừngày 01 tháng 01 và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.Riêngnăm tài chính đầu tiên được tính từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhậnĐăngký hoạt động và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 năm đó.

11.2. Công ty thựchiệnhạch toán theo hệ thống tài khoản, chế độ chứng từ theo quy định của Pháplệnhkế toán, thống kê và các hướng dẫn của Bộ tài chính.

11.3. Việc thu chi tài chính của Côngty đượcthực hiện theo quy định của Pháp luật.

11.4. Trong vòng 90 ngày kể từ khi kếtthúcnăm tài chính, Công ty nộp các báo cáo tài chính theo quy định của phápluật.

ĐIỀU 12: THÙ LAO, CHI PHÍTRONG TRƯỜNG HỢP LUẬT SƯ CUNG CẤP DỊCHVỤ PHÁP LÝ THEO HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

12.1. Mức thù lao được thoả thuận tronghợpđồng dịch vụ pháp lý, đối với vụ án hình sự mà luật sư tham gia tố tụngkhôngđược vượt quá mức trần thù lao của Chính phủ quy định.

11.2. Tiền tàu xe, lưu trú và các chiphí hợplý khác cho việc thực hiện dịch vụ pháp lý do các bên thoả thuận tronghợp đồngdich vụ pháp lý.

ĐIỀU 13: THÙ LAO CHI PHÍ TRONG TRƯỜNG HỢP LUẬT SƯ THAM GIATỐ TỤNG THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

Luật sư tham gia tố tụng trong vụ ánhình sựtheo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng được nhận thù lao và đượcthanh toánchi phí theo  quy định của Chính phủ.

Điều 14: CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỐI TƯỢNGCHÍNH SÁCH

Công ty miễn thù lao luật sư cho nhữngngườinghèo và đối tượng chính sách khi tham gia dịch vụ pháp lý với Công tytrongmọi hình thức theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Luật sư vàĐiều lệcủa Công ty.

ĐIỀU 15: CĂNCỨ  MỨC TÍNH THÙ LAO

15.1. Nội dung, tính chất của dịch vụpháp lý.

15.2. Thời gian và công sức của luật sưsửdụng để thực hiện dịch vụ pháp lý.

15.3. Kinh nghiệm và uy tín của luậtsư.

ĐIỀU 16:  PHƯƠNG THỨC TÍNH THÙ LAO

16.1. Giờ làm việc của luật sư.

16.2. Vụ, việc với mức thù lao trọngói.

16.3. Vụ , việc với mức thù lao tínhtheo tỷlệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án.

16.4. Hợp đồng dài hạn với mức thù laocốđịnh.

 

CHƯƠNG IV

TỐ TỤNG TRANH CHẤP, TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT

HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ PHÁ SẢN

ĐIỀU 17: TỐTỤNG TRANH CHẤP

17.1. Tranh chấp nội bộ, Công ty có thểgiảiquyết trên phương thức tự thỏa thuận nội bộ, nếu không được sẽ thông quacơquan pháp luật có thẩm quyền;

17.2. Tranh chấp bên ngoài, Côngty cóquyền bình đẳng trước pháp luật với mọi pháp nhân, thể nhân khi có tốtụngtranh chấp. Đại diện hợp pháp của Công ty sẽ đại diện cho Công ty trướcphápluật.

ĐIỀU 18: CÔNG TY TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

18.1. Công ty tạm ngừng hoạt động trongcáctrường hợp sau:

a)Theo quyết định của chủ sởhữu.

b)Theo yêu cầu của Sở Tư pháphoặc cơ quan có thẩm quyền.

18.2. Công ty tạm ngừng hoạt động nhưngphảibáo cáo bằng văn bản về việc tạm ngừng và tiếp tục hoạt động với Sở Tưpháp, cơquan thuế, cơ quan thống kê, Đoàn luật sư chậm nhất là mười ngày làmviệc trướcngày tạm ngừng hoặc tiếp tục hoạt động. Thời gian tạm ngừng hoạt độngkhông quáhai năm.

18.3. Trong thời gian tạm ngừng hoạtđộng Côngty phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, thanh toán các khoản nợ,hoàn thànhviệc thực hiện hợp đồng đã ký với người lao động, với khách hàng theoquy địnhcủa pháp luật hoặc theo thoả thuận.

ĐIỀU 19: CÔNGTY CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

19.1. Công ty chấm dứt hoạt độngtrongcác trường hợp sau:

a) Tựchấm dứt hoạtđộng.

b) Bị thu hồi Giấychứng nhận đăng kýhoạt động.

c) Giám đốc công ty bị thu hồi chứngchỉ hànhnghề.

d) Công ty luật bị hợp nhất, bị sátnhập.

đ) Giám đốc công ty luật TNHH một thànhviênchết.

19.2. Trong trường hợp chấm dứt hoạtđộngtheo điểm a và điểm d thì chậm nhất  làba mươi ngày trước thời điểm dựkiến chấm dứt hoạt động, Công ty phải thông báobằng văn bản cho Sở tư Pháp,Đoàn Luật sư biết.

Trước thời điểm chấm dứt hoạt động Côngtyluật phải nộp đủ số thuế còn nợ, thanh toán xong các khoản nợ khác, làmxongthủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã đăng ký với luật sư, nhân viên củacôngty, thực hiện xong các hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng, nếukhôngthực hiện xong thì phải thoả thuânh với khách hàng về dịch vụ pháp lý đó.

 

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

ĐIỀU 20: ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều lệ này đượcáp dụngcho Công ty luật TNHH một thành viên Đoàn Gia Miền Trung. Mọi nhân viênvà luậtsư, có ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý trong Công ty có trách nhiệm thihànhnghiêm chỉnh điều lệ này.

ĐIỀU 21: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Điều lệ này có thể được sửa đổi, bổsung theoquyết định của Chủ sở hữu Công ty.

ĐIỀU 22: HIỆU LỰC

Điều lệ này được lập thành 5 chương, 22điều vàcó hiệu lực kể từ ngày Công ty được cấp Giấy đăng ký hoạt động./.

                                      QuảngBình, ngày 17tháng 12 năm 2012

                                             Chữ ký của Chủ sởhữu Công ty

 

                                                    (ĐÃ KÝ)

 

                                                                  Đoàn Công Kê  

 

video

Lượt truy cập: 1304260 lần

Đang online: 12 người