Pháp luật doanh nghiệp

T.T- HD: IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ....... TEM ĐIỆN TỬ RƯỢU VÀ TEM ĐIỆN TỬ THUỐC LÁ

5/25/2021 3:00:54 PM

Ngày 30/3/2021, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2021, trong đó quy định sản phẩm thuốc lá, rượu nhập khẩu và sản xuất trong nước phải dán tem điện tử theo quy định.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

 

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN VIỆC IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TEM ĐIỆN TỬ RƯỢU VÀ TEM ĐIỆN TỬ THUỐCLÁ

Căncứ Luật Quảnlý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13tháng 6 năm 2019;

Căncứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày29 tháng 11 năm 2005;

Căncứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày29 tháng 6 năm 2006;

Căncứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thihành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vềkinh doanh thuốc lá; Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 67/2013/NĐ-CP ngày 27tháng 6 năm 2013 của Chính phủ;

Căncứ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

Căncứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05tháng 2 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhliên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước củaBộ Công Thương;

Căncứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bánhàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Căncứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căncứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theođề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cụcHải quan,

Bộtrưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý vàsử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá như sau:

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thôngtư này quy định về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng tem điện tử rượu và temđiện tử thuốc lá.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1.Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, nhập khẩu những sản phẩm chịu thuếtiêu thụ đặc biệt (rượu, sản phẩm thuốc lá) thuộc đối tượng sử dụng tem theoquy định của pháp luật.

2.Cơ quan thuế, cơ quan hải quan.

Chương II

QUYĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Mẫu tem và quy định về dán tem điện tử

1.Tem điện tử là tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa các thôngtin, dữ liệu điện tử được tra cứu trên Cổng thông tin điện tửcủa Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan để phục vụ công tác quản lý của doanhnghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

2.Nguyên tắc dán tem điện tử

a)Sản phẩm thuốc lá nhập khẩu và sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trongnước phải được dán tem điện tử theo quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Sảnphẩm thuốc lá phải được đóng vào thành bao (bao gồm cả gói hoặc hộp), dưới đâygọi chung là bao thuốc lá. Mỗi bao thuốc lá được dán một (01) con tem điện tử.Trường hợp bao thuốc lá có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem điện tửphải được dán vào bao thuốc lá trước khi bọc màng bóng kính phủ bên ngoài. Temđiện tử được dán tại vị trí đảm bảo nguyên tắc khi mở bao thuốc lá tem sẽ rách.

b)Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải dán tem điện tửtheo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày14/9/2017 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Rượusản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được đóng thành chai(bao gồm cả hũ, bình, lọ, can, túi, hộp, thùng), dưới đây gọi chung là chairượu. Mỗi chai rượu được dán một (01) con tem điện tử. Trường hợp chai rượu cósử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem điện tử phải được dán vào chaitrước khi được đóng màng bóng kính phủ bên ngoài. Tem điện tử rượu được dán vắtqua nơi rượu có thể được lấy ra trên bao bì chứa sản phẩm rượu (nắp chai, nắphũ, nắp bình, vòi rượu hoặc vị trí tương tự) đảm bảo khi mở nắp thì tem sẽ ráchvà không thể sử dụng lại.

3. Mẫu temvà mô tả tem điện tử

a) Mẫu temđiện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước được trình bày tại Phụ lục 1ban hành kèm Thông tư này.

b) Mẫu temđiện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước được trình bày tại Phụ lục 2 banhành kèm Thông tư này.

c)Mô tả về tem điện tử rượu nhập khẩu được trình bày tại Phụ lục 4 ban hành kèmThông tư này.

d)Mô tả về tem và vị trí dán tem điện tử thuốc lá nhập khẩu được trình bày tạiPhụ lục 5 ban hành kèm Thông tư này.

4.Đơn vị thực hiện dán tem điện tử

a)Đối với sản phẩm thuốc lá nhập khẩu: Doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩmthuốc lá đảm bảo việc dán tem đúng quy định cho sản phẩm thuốc lá tại cơ sở sảnxuất ở nước ngoài trước khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ.

b)Đối với sản phẩm rượu đóng chai và rượu thành phẩm dạng thùng, téc nhập khẩu vềsang, chiết ra chai: Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dán tem và tự chịu tráchnhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu cho sản phẩm rượunhập khẩu trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trườnghợp doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm rượu đóng chai có nhu cầu dán temtại cơ sở sản xuất ở nước ngoài thì phải đảm bảo việc dán tem rượu nhập khẩucho sản phẩm rượu nhập khẩu đúng quy định trước khi nhập khẩu vào thị trườngViệt Nam để tiêu thụ.

c)Đối với sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước: doanh nghiệp có Giấyphép sản xuất sản phẩm thuốc lá phải thực hiện dán tem điện tử đúng quy địnhcho sản phẩm thuốc lá tại địa điểm sản xuất sau khi sản phẩm thuốc lá được đóngthành bao thuốc lá và trước khi đưa sản phẩm đi tiêu thụ trong nước.

d)Đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước: tổ chức, cá nhân có Giấy phép sảnxuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh,Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tiêu thụ trong nước, sau đây gọi chunglà tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước phải thực hiện dán tem điện tửđúng quy định cho sản phẩm rượu tạiđịa điểm sản xuất sau khi rượu được đóng chai và trước khi đưa sản phẩm rượu đitiêu thụ trong nước.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tem điện tử

1.Nguyên tắc quản lý

a)Tổng cục Hải quan thực hiện in, phát hành tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, temđiện tử rượu nhập khẩu và thực hiện bán tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, temđiện tử rượu nhập khẩu cho các doanh nghiệp, tổ chức được phép nhập khẩu sảnphẩm thuốc lá, sản phẩm rượu hoặc được mua hàng tịch thu, bán đấu giá của cơquan có thẩm quyền theo quy định.

b)Tổng cục Thuế thực hiện in, phát hành tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụtrong nước, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và thực hiện bántem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước, tem điện tử rượu sản xuấtđể tiêu thụ trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất theo quyđịnh của pháp luật.

c)Tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá hoàntoàn chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng, truyền các dữ liệu thông tin temđiện tử về cơ quan quản lý theo quy định.

2.Nguyên tắc sử dụng tem điện tử của tổ chức, cá nhân

a)Sử dụng tem điện tử đúng mục đích, đúng đốitượng theo quy định tại Thông tư này.

b)Không tự ý trao đổi, mua, bán, vay, mượn tem điện tử.

c)Không cố ý làm mất hoặc cố ý làm hư hỏng tem điện tử được bán.

Điều 5. Quản lý, mua bán tem điện tử thuốc lá nhậpkhẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu

1.Lập kế hoạch

a)Doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá chịu tráchnhiệm lập, đăng ký kế hoạch sử dụng tem điện tử trên Hệ thống xử lý dữ liệuđiện tử hải quan trước ngày 30 tháng 4 của năm liền trước năm kế hoạch phù hợpvới nhu cầu sử dụng tem điện tử của doanh nghiệp, tổ chức.

Kếhoạch sử dụng tem bao gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, tổ chức đăng ký, mãsố thuế, địa chỉ, điện thoại, tên tem, mẫu/ký hiệu tem, số lượng, số lượng temdự kiến sử dụng tại từng Cục Hải quan, từng Chi cục Hải quan (nếu có)theo Mẫu số08/TEM, Phụ lục 6 ban hành kèm Thông tư này.

b)Trường hợp nhu cầu sử dụng tem điện tử trong năm có thay đổi so với kế hoạch đãđăng ký, doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá chịutrách nhiệm lập, đăng ký điều chỉnh kế hoạch sử dụng tem điện tử trên Hệ thốngxử lý dữ liệu điện tử hải quan trước ngày 31 tháng 8 của năm thực hiện.

Kếhoạch điều chỉnh, bổ sung sử dụng tem điện tử bao gồm các nội dung: Tên tem,mẫu/ký hiệu tem, số lượng đã lập, số lượng đã sử dụng, số lượng đề nghị điềuchỉnh, bổ sung tại từng Cục Hải quan, từng Chi cục Hải quan (nếu có) theo Mẫu số08/TEM, Phụ lục 6 ban hành kèm Thông tư này.

c)Cơ quan hải quan chịu trách nhiệm xem xét và thông báo kết quả trên Hệ thống xửlý dữ liệu điện tử hải quan trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận đượcđăng ký của doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá.

2.In, phát hành tem

a)Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm in, cấp tem điện tử cho Cục Hải quan tỉnh,liên tỉnh, thành phố.

b)Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố cấp tem điện tử cho Chi cục Hải quantrực thuộc có liên quan.

c)Chi cục Hải quan thực hiện bán tem điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức đã đăng kýnhu cầu mua tem.

d)Toàn bộ tem điện tử trước khi đưa vào sử dụng phải được Tổng cục Hải quan thôngbáo phát hành trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (địa chỉ:https://customs.gov.vn). Nội dung thông báo phát hành bao gồm: Tên tem, mẫu/kýhiệu tem, số lượng, số seri, thời gian bắt đầu sử dụng, giá bán.

3.Mua, bán tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu

a)Trách nhiệm của cơ quan hải quan

Tổngcục Hải quan thông báo và cập nhật khi có thay đổi giá bán tem điện tử trênCổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (địa chỉ: https://customs.gov.vn).

Chicục Hải quan thực hiện bán tem điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức theo đề nghịcủa doanh nghiệp, tổ chức đảm bảo đầy đủ hồ sơ mua tem điện tử theo quy định vàlũy kế số tem bán (của toàn ngành) không vượt quá số tem được cơ quan hải quanphê duyệt.

b)Trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức khi mua tem điện tử thuốc lá, tem điện tửrượu

-Nộp 01 đơn đề nghị mua tem điện tử rượu/tem điện tử thuốc lá nhập khẩutheo Mẫu số09/TEM, Phụ lục 6 ban hành kèm Thông tư này;

-Nộp 01 phiếu thu tiền hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách (có xác nhận của Kho bạcnhà nước) cho toàn bộ số tem đề nghị mua;

- Xuấttrình Tờ khai hải quan hoặc Quyết định bán hàng tịch thu, bán đấu giá của cơquan có thẩm quyền và Biên bản giám định chất lượng rượu nhập lậu bị tịch thu(trường hợp rượu bị tịch thu) khi mua tem rượu nhập khẩu; Hoặc hợp đồng muabán, hợp đồng gia công hàng hóa, văn bản cam kết lượng hao hụt trong quá trìnhsản xuất khi mua tem thuốc lá nhập khẩu, tem rượu nhập khẩu (đối với sản phẩmrượu đóng chai được dán tem tại cơ sở sản xuất nước ngoài);

-Nộp 01 Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm theo bản chính để đối chiếuGiấy phân phối sản phẩm thuốc lá (trường hợp mua tem thuốc lá) hoặc Giấy phépphân phối rượu (trường hợp mua tem rượu) còn hiệu lực được cơ quan có thẩmquyền cấp theo quy định (chỉ nộp khi mua tem lần đầu tại Chi cục Hải quan quảnlý địa điểm doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá);

Trườnghợp có nội dung thay đổi trên Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc Giấyphép phân phối rượu còn hiệu lực được cơ quan có thẩm quyền cấp, doanh nghiệp,tổ chức phải cung cấp bản sao có công chứng hoặc bản sao có kèm theo bản chínhđể đối chiếu Giấy phép có nội dung thay đổi cho cơ quan hải quan nơi đã tiếpnhận hồ sơ;

-Nộp 01 Giấy ủy quyền (trong trường hợp người mua tem điện tử được đại diện phápluật của doanh nghiệp, tổ chức ủy quyền);

-Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còntrong thời hạn sử dụng của người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyềncủa doanh nghiệp, tổ chức.

4.Báo cáo tình hình sử dụng tem

Ngườikhai hải quan thực hiện khai báo, gửi dữ liệu thông tin về tem điện tử: Tổng sốlượng tem đưa vào dán, số lượng tem dán thành công, số lượng tem bịhỏng, tên tem, ký hiệu mẫu số tem, ký hiệu tem, mã số thuế, tên đơn vị sảnxuất, ngày sản xuất, tên đơn vị nhập khẩu, ngày nhập khẩu, loại sản phẩm về Hệthống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo Mẫu số 12/TEM, Phụlục 6 ban hành kèm Thông tư này.

Thờihạn gửi dữ liệu thông tin về tem điện tử cụ thể như sau:

Trongthời gian năm (05) ngày kể từ ngày hoàn thành việc dán tem điện tử cho lô hàngvà trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm rượu nhậpkhẩu; hoặc sau khi thông quan và trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụđối với sản phẩm thuốc lá nhập khẩu và sản phẩm rượu nhập khẩu đóng chai đượcdán tem tại cơ sở sản xuất nước ngoài

Trườnghợp bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử đã gửi cơ quan hải quan có sai sót hoặccần bổ sung thì ngay sau khi phát hiện sai sót hoặc cần bổ sung (đảm bảo khôngquá năm (05) ngày kể từ ngày hoàn thành gửi dữ liệu thông tin về tem) ngườikhai hải quan gửi lại bảng đã tổng hợp dữ liệu tem điện tử thay thế bảng tổng hợp dữliệu tem điện tử có sai sót hoặc cần bổ sung đã gửi theo Mẫu số12/TEM, Phụ lục 6 ban hành kèm Thông tư này.

Vớitem điện tử bị hỏng trong tổng số tem điện tử được doanh nghiệp, tổ chức khaibáo, khi tra cứu hệ thống của Tổng cục Hải quan sẽ xác định con tem điện tử đókhông có giá trị sử dụng.

5.Tra cứu thông tin về tem điện tử

Khingười sử dụng sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu hoặc các cơ quan có liên quan cónhu cầu tra cứu các thông tin của tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu đã dánlên sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu nhập khẩu như: Tên tem; mẫu/ký hiệu tem;số seri; mã số thuế; tên đơn vị sản xuất; đơn vị nhập khẩu; ngày nhập khẩu;loại sản phẩm thì thựchiện truy cập và tra cứu trên Cổng thông tin điện tửTổng cục Hải quan (địa chỉ: https://customs.gov.vn).

6.Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng, hủy tem điện tử

a)Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

a1.Tham gia Hội đồng hủy tem điện tử của doanh nghiệp, tổ chức;

a2.Tiếp nhận, cập nhật thông tin thông báo hủy tem điện tử của doanh nghiệp, tổchức như sau: Hệ thống hải quan tự động tiếp nhận Thông báo kết quả hủy temđiện tử của doanh nghiệp, tổ chức và tự động cập nhật thông tin số seri các temđiện tử không còn giá trị sử dụng trên Hệ thống.

b)Trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức:

b1.Trường hợp mất, cháy tem điện tử: Doanh nghiệp, tổ chức phát hiện mất, cháy temđiện tử, sử dụng tài khoản được cơ quan hải quan cấp lập báo cáo mất, cháy temđiện tử trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan chậm nhất không quá bamươi (30) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện việc mất, cháy tem điện tử theocác nội dung sau: Tên tem; mẫu/ký hiệu tem; số seri, số lượng, lý do mất, cháytem theo Mẫu số11/TEM,Phụ lục 6 ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp tìm lại được tem điện tử đãmất, doanh nghiệp, tổ chức phải thực hiện hủy tem điện tử chậm nhất là ba mươi(30) ngày làm việc kể từ ngày tìm lại được tem điện tử đã mất. Việc hủy temđiện tử thực hiện theo tiết b3 khoản này.

b2.Trường hợp tem điện tử bị hỏng: Doanh nghiệp, tổ chức phát hiện tem điện tử bịhỏng, sử dụng tài khoản được cơ quan hải quan cấp lập báo cáo hỏng tem điện tửtrên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan chậm nhất không quá ba mươi (30)ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hỏng tem điện tử theo các nội dung sau: Têntem; mẫu/ký hiệu tem; số seri, số lượng, lý do hỏng tem theo Mẫu số11/TEM, Phụ lục 6 ban hành kèm Thông tư này và thực hiện hủy tem điện tử bịhỏng. Việc hủy tem điện tử bị hỏng thực hiện theo tiết b3 khoản này.

b3.Doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá thực hiện hủytem điện tử rượu nhập khẩu, tem điện tử thuốc lá nhập khẩu theo trình tự nhưsau:

-Lập Bảng kiểm kê tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu cần hủy trong đónêu rõ:Tên đơn vị cấp tem; tên, địa chỉ, mã số thuế đơn vị được cấp tem; thời giancấp; lượng tem được cấp (từ số đến số, tổng số); đặc điểm mẫu tem và danh sáchcác số tờ khai hoặc số, ngày Quyết định bán hàng tịch thu, bán đấu giá của cơquan có thẩm quyền;

-Lập Hội đồng hủy tem điện tử đối với sảnphẩm rượu, sản phẩm thuốc lá nhập khẩu gồm: Đại diện Chi cục Hải quan nơi quảnlý, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp hoặc tổ chức, đại diện bộ phận kế toán, bộphận sản xuất hoặc kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức;

-Lập Biên bản hủy tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩutrong đó nêu rõ: lý do hủy, số lượng hủy (từ số đến số, tổng số), hình thứchủy;

-Sau khi hoàn thành việc hủy tem điện tử (đảm bảo tem điện tử bị hủy không thểtái sử dụng), các thành viên trong Hội đồng hủy tem điện tử đối với sản phẩmrượu nhập khẩu, sản phẩm thuốc lá nhập khẩu phải ký vào biên bản và phải chịutrách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Hồsơ hủy tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu được lưutại doanh nghiệp, tổ chức sử dụng tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điệntử rượu nhập khẩu.

-Thông báo kết quả hủy tem điện tử gồm bản chụp Bảng kiểm kê; Biên bản hủy temđiện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu cần hủyvà cập nhật thông tin hủy tem điện tử gồm: Tên đơn vị bán tem; tên, địa chỉ, mãsố thuế đơn vị được mua tem; thời gian mua; lượng tem (từ số đến số, tổng số);đặc điểm mẫu tem và danh sách các số tờ khai hoặc hoặc số, ngày Quyết định bánhàng tịch thu, bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền, số seri tem đã hủy thôngqua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thời gian chậm nhất không quá mườilăm (15) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành Biên bản hủy tem điện tửtheo Mẫu số10/TEM, Phụ lục 6 banhành kèm Thông tư này.

Điều 6. Quản lý tem điện tử thuốc là, tem điện tửrượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

1.Trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp trong quản lý Thông báo phát hành và cấp,bán tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

a)Trách nhiệm của Tổng cục Thuế

a1.Thông báo phát hành tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu trên trang thông tinđiện tử của Tổng cục Thuế trước khi bán theo Mẫu số01/TB/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này.

Tổngcục Thuế thực hiện in tem điện tử trên cơ sở tổng hợp kế hoạch của các Cục Thuếtỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (theo đăng ký của các tổ chức, cá nhânsản xuất sản phẩm thuốc lá, rượu) và dự phòng tối đa 20% kế hoạch in.

a2.Cấp tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu cho Cục Thuế các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương có đăng ký nhận tem.

a3.Tiếp nhận, tra cứu tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu trên Cổng thông tinđiện tử của Tổng cục Thuế.

a4.Thông báo tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu không còn giá trị sử dụng dothay đổi chính sách về quản lý tem điện tử hoặc tem không còn giá trị sử dụngdo mất, cháy, hỏng.

b)Trách nhiệm của cơ quan thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

b1.Cục Thuế các tỉnh, thành phố nhận tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu từTổng cục Thuế và tổ chức bán cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất sảnphẩm thuốc lá và Giấy phép sản xuất rượu còn hiệu lực theo quy định (baogồm việc cấp tem cho các Chi cục Thuế trực thuộc để tổ chức bán tem điện tửtheo quy định).

b2.Cơ quan thuế các cấp thực hiện việc theo dõi chi tiết số tem tồn đầu kỳ, số temnhận, số tem bán cho tổ chức, cá nhân sản xuất đ tiêu thụ trongnước, số tem mất, cháy, hỏng, hủy trong kỳ, số tem tồn cuối kỳ và thực hiện báocáo thanh quyết toán tiền bán tem theo quý, năm với cơ quan thuế cấp trên.

b3.Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký, sử dụng tem điện tử của tổ chức, cá nhân

-Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ ngày Cổngthông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận thành công hồ sơ đăng ký, sử dụngtem điện tử của Tổ chức cá nhân theo quy định tại điểm 2 Điều 6 theo Thông tưnày, cơ quan thuế gửi thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ đăng ký, sửdụng tem điện tử theo Mẫu số 02/TB/TEM,Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này cho tổ chức, cá nhân qua Cổng thông tinđiện tử của Tổng cục Thuế.

-Trường hợp không chấp nhận, cơ quan thuế thực hiện thông báo lý do không chấpnhận và hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

b4.Về việc bán tem điện tửvà xử lý số tem điện tử còn tồn đối với tổ chức, cá nhân chia, tách sáp nhậphoặc chuyển cơ quan thuế quản lý có nhu cầu tiếp tục sử dụng tem

-Cơ quan thuế có trách nhiệm bán tem điện tử ngay khi tổ chức, cá nhân thực hiệnđầy đủ các thủ tục mua tem theo quy định tại Thông tư này.

-Đối với tổ chức, cá nhân chia, tách sáp nhập hoặc chuyển cơ quan thuế quản lýtrực tiếp có nhu cầu tiếp tục sử dụng số tem còn tồn: Trường hợp chấpnhận Mẫu số06/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này của tổ chức, cá nhân gửi đến, cơquan thuế thực hiện chuyển ngay số tem còn tồn tại tổ chức, cá nhân chia, tách,sáp nhập sang tên, mã số thuế của tổ chức, cá nhân sau chia, tách, sáp nhậphoặc chuyển số tem còn tồn từ cơ quan thuế nơi chuyển đi sang cơ quan thuế nơichuyển đến để tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng theo quy định.

-Cập nhật các thông tin của tem điện tử do cơ quan thuế bán hoặc chuyển tồn đốivới các tổ chức, cá nhân chia, tách, sáp nhập hoặc chuyển cơ quan thuế quản lýtrực tiếp có nhu cầu tiếp tục sử dụng tem, gồm các nội dung sau: Tên, mã sốthuế của tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc lá, sản xuất rượu tiêu thụ trong nước;Tên cơ quan thuế bán tem điện tử, tên loại tem, ký hiệu mẫu số tem, ký hiệutem, từ số, đến số; ngày bán tem hoặc ngày chuyển cơquan thuế quản lý, số lượng, giá bán.

b5.Các trường hợp cơ quan thuế thông báo tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượukhông còn giá trị sử dụng

-Tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu không tiếp tục sử dụng do tổ chức, cánhân thông báo với cơ quan thuế thuộc các trường hợp tại điểm e khoản 2 Điềunày (bao gồm cả trường hợp tem điện tử hết giá trị sử dụng do cơ quan thuế báomất, cháy, hỏng);

-Tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu của tổ chức, cá nhân chấm dứt hiệu lựcmã số thuế;

-Tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu của tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp cơquan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

-Tổ chức, cá nhân sử dụng tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu trong thời gianthông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng sản xuất, kinhdoanh;

-Trường hợp có hành vi sử dụng tem điện tử để dán lên hàng nhập lậu, hàng cấm,hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện vàthông báo cho cơ quan thuế;

-Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầutổ chức, cá nhân doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh ngành, nghề kinh doanhcó điều kiện khi phát hiện tổ chức, cá nhân doanh nghiệp không có đủ điều kiệnsản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;

-Tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu của tổ chức, cá nhân có hành vi cho,bán;

-Tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu của tổ chức, cá nhân do cơ quan quản lýnhà nước thông báo sử dụng không đúng quy định.

2.Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng tem điện tử thuốc lá,tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

a)Đăng ký sử dụng tem điện tử thuốc lá và tem điện tử rượu

a1.Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân cóGiấy phép sản xuất rượu để tiêu thụ trong nướccòn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp, căn cứ sản lượng và thời hạn đượcphép sản xuất, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quanthuế cấp, truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụngtem điện tử theo Mẫu số01/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này.

a2.Tổ chức, cá nhân nhận Thông báo của cơ quan thuế qua phương thức điện tửtheo Mẫu số02/TB/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này về việc chấp nhận hay không chấpnhận việc đăng ký sử dụng tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu.

-Trường hợp được chấp nhận, tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản giao dịch điện tửcòn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổngcục Thuế để thực hiện việc đăng ký, sử dụng tem điện tử theo các nội dung quyđịnh tại mục 2 - Hồ sơ đăng ký, sử dụng tem điện tử của tổ chức, cá nhân, Phụlục 3 ban hành theo Thông tư này.

-Trường hợp không được chấp nhận, tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo thông báocủa cơ quan thuế trước khi gửi lại đăng ký sử dụng tem điện tử theo phương thứcđiện tử.

Kể từthời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng tem điện tử theo quy định tạiThông tư này, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, tổ chức, cá nhân sảnxuất rượu để tiêu thụ trong nước phải ngừng sử dụng tem đã được cấp, đã mua củacơ quan thuế theo các quy định trước đây, tiêu hủy tem đã được cấp, đã mua củacơ quan thuế còn tồn nhưng chưa sử dụng (nếu có).

b)Lập kế hoạch mua tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu

b1.Căn cứ kế hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá, kế hoạch sản xuất rượu để tiêu thụtrong nước hàng năm, chậm nhất là ngày 15 tháng 5 của năm liền trước năm kếhoạch, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân sản xuấtrượu để tiêu thụ trong nước sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đãđược cơ quan thuế cấp, truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đểđăng ký kế hoạch mua tem điện tử theo Mẫu số 02/TEM, Phụlục 3 ban hành kèm Thông tư này, gồm các nội dung: Loại tem, ký hiệu mẫu tem,số lượng tem cần mua và phải đảm bảo số lượng tem đề nghị mua không được vượtquá sản lượng được phép sản xuất theo Giấy phép sản xuất còn hiệu lực do cơquan có thẩm quyền cấp, trường hợp vượt cần phải ghi rõ lý do.

Doanhnghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất rượu để tiêuthụ trong nước, không đăng ký kế hoạch sử dụng tem điện tử thuốc lá hoặc temđiện tử rượu coi như không có nhu cầu mua tem.

Trườnghợp doanh nghiệp sở hữu thương hiệu sản phẩm thuốc lá, rượu thuê đơn vị khác giacông sản phẩm thì sử dụng tem điện tử của doanh nghiệp sở hữu thương hiệu.

b2.Trường hợp trong năm, tổ chức, cá nhân có biến động về sản xuất dẫn đến tăngnhu cầu mua tem điện tử, cũng như các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuấtsản phẩm thuốc lá, rượu để tiêu thụ trong nước sau ngày 15 tháng 5: Trướcngày đề nghị mua tem điện tử ít nhất ba mươi (30) ngày làm việc, tổ chức, cánhân sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp,truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng kýđiều chỉnh số lượng tem điện tử cần mua hoặc mua thêm của năm kế hoạchtheo Mẫu số02/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này và phải đảm bảo tổng số lượng temđề nghị mua không được vượt quá sản lượng được phép sản xuất theo Giấy phép sảnxuất, trường hợp vượt cần phải ghi rõ lý do.

b3.Tổ chức, cá nhân nhận Thông báo của cơ quan thuế qua phương thức điện tửtheo Mẫu số02/TB/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này, về việc chấp nhận hay khôngchấp nhận việc đăng ký kế hoạch mua, mua bổ sung tem điện tử thuốc lá, tem điệntử rượu.

-Trường hợp chấp nhận, tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục mua tem, nhận temvới cơ quan thuế theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều này.

-Trường hợp không chấp nhận, tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo thông báo củacơ quan thuế trước khi gửi lại kế hoạch mua tem điện tử theo đúng quy định.

c)Mua tem điện tử thuốc lá và tem điện tử rượu

c1.Căn cứ kế hoạch mua, kế hoạch mua bổ sung tem điện tử của năm kế hoạch đã đăngký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản giaodịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập Cổng thông tinđiện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký mua tem điện tử theo Mẫu số03/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này.

c2.Trong thời gian 01 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân nhận Thông báo của cơ quanthuế qua phương thức điện tử theo Mẫu số 02/TB/TEM,Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này, về việc chấp nhận hay không chấp nhận đềnghị mua tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu.

-Trường hợp được chấp nhận: Khi đến cơ quan thuế để mua, nhận tem điện tử thuốclá, tem điện tử rượu, tổ chức, cá nhân thực hiện như sau:

+Cung cấp bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm theo bản chính để đối chiếuGiấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép sản xuất rượu còn hiệu lựcđược cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định (khi nhận tem lần đầu). Trường hợpcó nội dung thay đổi trên Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phépsản xuất rượu còn hiệu lực được cơ quan có thẩm quyền cấp, tổ chức, cá nhânphải cung cấp lại bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm theo bản chính đểđối chiếu Giấy phép đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi đến mua, nhận temđiện tử thuốc lá, tem điện tử rượu;

+Xuất trình giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của ngườiđến mua tem còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật;

+Thanh toán tiền mua tem, nhận tem, quản lý và sử dụng tem theo đúng quy địnhtại Thông tư này;

-Trường hợp không được chấp nhận, tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo thông báocủa cơ quan thuế trước khi thực hiện các thủ tục mua tem, nhận tem theo quyđịnh.

c3.Trường hợp kết thúc năm kế hoạch mà tổ chức, cá nhân không sử dụng hết số lượngtem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu đã mua thì số lượng tem điện tử cònlại được tiếp tục sử dụng cho năm tiếp theo.

d)Truyền dữ liệu thông tin của tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu đã được dánlên sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu để tiêu thụ trong nước về cơ quan thuế.

d1.Chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo, tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản giaodịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập Cổng thông tinđiện tử của Tổng cục Thuế để truyền dữ liệu thông tin của tem điện tử đã dántheo Mẫu số07/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này, gồm các nội dung: Tên tem, ký hiệumẫu số tem, ký hiệu tem; Tổng số lượng tem đưa vào sử dụng; Tổng sốlượng tem bị hỏng về Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trường hợp ngàycuối cùng trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùngcủa thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó. Trường hợp dữ liệutem điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót hoặc cần bổ sung thì tổ chức, cánhân gửi lại dữ liệu tem điện tử thay thế dữ liệu tem điện tử có sai sót hoặccần bổ sung.

d2.Tổ chức, cá nhân nhận Thông báo của cơ quan thuế qua phương thức điện tửtheo Mẫu số02/TB/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này, về việc chấp nhận hay khôngchấp nhận bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử.

Trườnghợp không được chấp nhận, tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơquan thuế, trước khi gửi lại dữ liệu tem điện tử theo quy định.

đ)Xử lý tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu của các tổchức, cá nhân sản xuất sản phẩm thuốc lá, sản xuất rượu khi ngừng sản xuất,giải thể, phá sản; chia, tách, sáp nhập hoặc chuyển cơ quan thuế quản lý trựctiếp.

đ1.Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất rượu khingừng sản xuất, giải thể, phá sản, chia, tách, sáp nhập hoặc chuyển cơ quanthuế quản lý sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quanthuế cấp, truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiệnquyết toán và hủy số tem điện tử đã mua còn lại không có nhu cầu sử dụng trongvòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân thông báo ngừng sảnxuất hoặc ngày Quyết định giải thể, phá sản, chia, tách, sáp nhập hoặc ngàychuyển cơ quan thuế quản lý theo các nội dung sau: phương pháp hủy, lý do hủy,ký hiệu mẫu, ký hiệu, số lượng theo Mẫu số 04/TEM, Phụlục 3 ban hành kèm Thông tư này.

đ2.Tổ chức, cá nhân chia, tách, sáp nhập hoặc chuyển cơ quan thuế quản lý có nhucầu tiếp tục sử dụng số tem còn tồn, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử cònhiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cụcThuế để đăng ký điều chỉnh số tem còn tồn tại tổ chức, cá nhân chia, tách, sápnhập sang tên, mã số thuế của Tổ chức, cá nhân sau chia, tách, sáp nhậptheo Mẫu số06/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này các nội dung sau: Ký hiệu mẫu, kýhiệu, từ số, đến số, số lượng.

đ3.Tổ chức, cá nhân nhận Thông báo của cơ quan thuế qua phương thức điện tửtheo Mẫu số02/TB/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này, về việc chấp nhận hay khôngchấp nhận đề nghị tiếp tục sử dụng số tem điện tử còn tồn của tổ chức, cá nhân.

Trườnghợp không được chấp nhận, tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của cơquan thuế, gửi lại Mẫu số06/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này qua phương thức điện tử.

e)Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng, hủy tem điện tử thuốc lá, tem điện tửrượu

e1.Trường hợp mất, cháy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu: Tổ chức, cánhân phát hiện mất, cháy tem, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lựcđã được cơ quan thuế cấp, truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đểlập báo cáo mất, cháy tem trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế chậmnhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện việc mất, cháy temtheo Mẫu số05/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này, các nội dung sau: Ký hiệu mẫu, kýhiệu, số lượng, lý do mất, cháy tem. Trường hợp tìm lại được tem đã mất, Tổchức, cá nhân phải thực hiện hủy tem chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày tìm lạiđược tem đã mất.

e2.Trường hợp tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụtrong nước bị hỏng: Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cánhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước, phải thực hiện hủy tem điện tử thuốc láhoặc tem điện tử rượu bị hỏng không tiếp tục sử dụng. Tổ chức, cá nhân sử dụngtài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cậpCổng thông tin điện tử của Tổng cụcThuế để lập thông báo kết quả hủy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượutrên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế chậm nhất không quá năm (05)ngày làm việc kể từ ngày hủy tem hỏng theo Mẫu số 04/TEM, Phụlục 3 ban hành kèm Thông tư này.

e3.Tổ chức, cá nhân nhận Thông báo của cơ quan thuế qua phương thức điện tửtheo Mẫu số02/TB/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này, về việc chấp nhận hay khôngchấp nhận thông báo kết quả hủy tem điện tử, báo cáo mất tem điện tử.

Trườnghợp không được chấp nhận, Tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của cơquan thuế, gửi lại Mẫu số04/TEM, 05/TEM Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này bằng phương thức điện tử.

e4.Hồ sơ hủy tem điện tử tại doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức,cá nhân sản xuất rượu gồm:

-Bảng kiểm kê tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu cần hủy;

-Quyết định thành lập Hội đồng hủy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu.Hội đồng hủy tem gồm: Đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của doanhnghiệp, đại diện bộ phận sản xuất. Đối với cá nhân sản xuất rượu không phải lậpHội đồng hủytem điện tử rượu;

-Biên bản hủy tem điện tử sản phẩm thuốc lá hoặc tem điện tử rượu, trong đó nêurõ lý do, nguyên nhân hủy. Các thành viên Hội đồng hủy tem điện tử thuốc láhoặc tem điện tử rượu phải ký vào biên bản hủy tem điện tử thuốc lá hoặc temđiện tử rượu và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Hồsơ hủy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu được lưu tại tổ chức, cá nhânsử dụng tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu.

3.Tra cứu, xác thực thông tin về tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu dántrên bao thuốc lá hoặc chai rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Khingười sử dụng sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu hoặc các cơ quan có liên quan cónhu cầu tra cứu, xác thực các thông tin của tem điện tử thuốc lá, tem điện tửrượu trên mã QRcode đã dán lên sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu như: Tên loạitem, ký hiệu mẫu số, ký hiệu tem; Tên, mã số thuế của đơn vị sản xuất sản phẩmthuốc lá, sản xuất rượu; Tên cơ quan thuế bán tem điện tử, ngày bán tem điện tửthì việc truy cập và tra cứu được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử củaTổng cục Thuế.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Kinh phí in tem

Cơquan hải quan thực hiện bán tem thuốc lá, rượu nhập khẩu cho các doanh nghiệpnhập khẩu sản phẩm thuốc lá, rượu. Cơ quan thuế thực hiện bán tem thuốc lá,rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sảnxuất sản phẩm thuốc lá, rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mụcđích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp).

Giábán tem được xác định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp toàn bộ các chi phí, gồmchi phí in tem, chi phí phát hành, quản lý tem và nộp thuế theo quy định; khôngbao gồm chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ quản lý để tiếpnhận, tra cứu dữ liệu, quản lý tem điện tử, các chi phí này do ngân sách Nhànước đảm bảo phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Tổngcục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định giá bántem đảm bảo nguyên tắc nêu trên và phù hợp với thực tế thực hiện theo từng thờikỳ, từng đợt in phát hành tem đáp ứng kế hoạch, đăng ký nhu cầu sử dụng của tổchức, cá nhân được phép sử dụng tem theo quy định.

Tổngcục Thuế, Tổng cục Hải quan được ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí để in tem;số tiền thu được từ bán tem (sau khi nộp thuế theo quy định) được nộp toàn bộvào ngân sách Nhà nước.

Điều8. Xử lý vi phạm

Doanhnghiệp nhập khẩu rượu, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước, doanh nghiệpnhập khẩu sản phẩm thuốc lá, tổ chức sản xuất sản phẩm thuốc lá trong nước làmmất, cháy, hỏng tem và không thực hiện đúng các quy định về báo cáo, hủy tem,quyết toán tem với cơ quan thuế, cơ quan hải quan bị xử phạt theo mức quy địnhtại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcquản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị địnhsố 49/2016/NĐ-CP ngày27/5/2016 của Chính phủ), Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày19/10/2020 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2021.

2.Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, các vănbản của Bộ Tài chính ban hành sau đây vẫn có hiệu lực thi hành:

a)Thông tư số 15/2020/TT-BTC ngày23/3/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng temđối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu;

b)Thông tư 124/2007/TT-BTC ngày26/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý temthuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu;

c) Quyếtđịnh số 2979/QĐ-BTC của BộTài chính về việc sửa đổi Quyết định số 211/QĐ-BTC ngày27/01/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu tem và quy định in, phát hành,quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều;

d)Quyết định số 211/QĐ-BTC ngày27/01/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu tem và quy định in, phát hành,quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều;

e)Quyết định số 2000/QĐ-BTC ngày19/8/2009 của Bộ Tài chính về việc chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành một sốloại ấn chỉ thuế cho Tổng cục Hải quan;

g)Quyết định số 2807/QĐ-BTC ngày 11tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc quy định in, phát hành, quản lý, sửdụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhậpkhẩu;

h)Quyết định số 918/QĐ-BTC ngày22/4/2011 của Bộ Tài chính về việc thay đổi mẫu tem thuốc lá điếu nhập khẩu;

i)Quyết định số 1010/QĐ-BTC ngày15/5/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mẫu tem xì gà và các văn bản quyphạm pháp luật có liên quan.

3.Số tem thuốc lá, tem rượu đã được phát hành, cấp, bán theo quy định tại các vănbản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính tạikhoản 2 Điều này còn tồn tại cơ quan thuế, cơ quan hải quan và tại các doanhnghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, rượu phải hoànthành việc hủy tem trước ngày 01/8/2022 theo quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BTC ngày23/3/2020 của Bộ Tài chính; Thông tư 124/2007/TT-BTC ngày26/10/2007 của Bộ Tài chính; Quyết định số 211/QĐ-BTC ngày27/01/2010 của Bộ Tài chính; Quyết định số 2979/QĐ-BTC của BộTài chính về việc sửa đổi Quyết định số 211/QĐ-BTC ngày27/01/2010 của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan.

4.Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 thực hiện áp dụng tem điện tử theo hướng dẫn tạiThông tư này.

5.Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu tại khoản2 Điều này hết hiệu lực thi hành.

6.Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương, cácdoanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phản ánh cụ thể về Bộ Tài chính để xem xét,hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBT
W Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc T
W;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; TCT (VT, CS(2))
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Sưu tầm

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7408

Các Tin đã đăng

video

Lượt truy cập: 1201284 lần

Đang online: 42 người