Biểu mẫu tham khảo

GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN

8/9/2021 3:33:03 PM

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnhphúc

----------0----------

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

- Căn cứ Bộ luật dân sự nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiệnhành.

 

………………., ngày …… tháng ……..năm…… chúng tôigồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN

- Họ tên:…………………………………………………………………………………………….

- Ngày sinh: ……………………………………… - Quốc tịch:…………………………………..

- Số CMND/CCCD: …………………..Cấpngày:………………Nơi cấp:………………………..

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Họ tên:…………………………………………………………………………………………….

- Ngày sinh: ……………………………………… - Quốc tịch:…………………………………..

- Số CMND/CCCD: …………………..Cấpngày:………………Nơi cấp:………………………..

- Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu tráchnhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyềnvà bên nhận ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được thành lập thành……….bản, mỗi bên giữ……..bản.

 

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀNƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Ký và đóng dấu xác nhận)


Sưu tầm

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1408

Các Tin đã đăng

video

Lượt truy cập: 1233610 lần

Đang online: 1 người