Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

5/22/2013 5:02:49 PM

Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảovệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụliên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinhdoanh, thương mại, lao động hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và giađình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định củapháp luật.