Tin trong ngành

Sẽ có án lệ về tội mua bán người

8/13/2021 3:00:14 PM

Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử các vụ án về mua bán người làm cơ sở để sửa đổi Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150, Điều 151 Bộ luật hình sự và nghiên cứu phát triển án lệ.

Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử các vụ án về mua bán người làm cơ sở để sửa đổi Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150, Điều 151 Bộ luật hình sự và nghiên cứu phát triển án lệ.

Nghiên cứu phát triển án lệ về tội mua bán người

Nghiên cứu phát triển án lệ về tội mua bán người

Đây là nội dung tại Công văn 50/TANDTC-TH ngày 10/5/2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của hệ thống Tòa án nhân dân.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử các vụ án về mua bán người.

Các Tòa án cần chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về áp dụng pháp luật trong thực tiễn xét xử để Tòa án nhân dân tối cao kịp thời phối hợp với liên ngành trung ương hướng dẫn bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đồng thời có cơ sở để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 150, Điều 151 của Bộ luật hình sự và nghiên cứu phát triển án lệ.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, Thẩm phán trực tiếp thụ lý, giải quyết các vụ án về mua bán người; phân công các Thẩm phán có kinh nghiệm để giải quyết các vụ án về mua bán người.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Phối hợp với Bộ Công an để thực hiện có hiệu quả Chương trình hợp tác ASEAN-Australia (ASEAN-ACT) trên cơ sở Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Úc về phòng, chống mua bán người tại Việt Nam.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP), Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng, cập nhật và ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

Bên cạnh việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Toà án nhân dân tối cao về công tác xét xử các vụ án mua bán người đối với Tòa án nhân dân các cấp, Ban chỉ đạo các Chương trình phòng, chống tội phạm của Tòa án nhân dân chủ động phối hợp với Bộ Công an xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm công tác phòng, chống mua bán người ở các địa phương được xác định, lựa chọn là địa bàn trọng điểm; tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người của Tòa án qua từng năm, từng giai đoạn.

Xem chi tiết tại Công văn ngày 10/5/2021:

ÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TÒA ÁN NHÂN DÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/TANDTC-TH

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁNNGƯỜI GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA HỆ THỐNG TÒA ÁN NHÂNDÂN

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bánngười giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Công văn triển khai thựchiện Chương trình của Ban chỉ đạo 138/CP, Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Kếhoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025và định hướng đến năm 2030 của hệ thống Tòa án nhân dân; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy nhanh tiến độ vànâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các vụ án về mua bán người, đảmbảo phải xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan sai,không bỏ lọt tội phạm; làm tốt công tác bảo vệ nạn nhân trong quá trình giảiquyết, xét xử, đặc biệt với nạn nhân là trẻ em.

2. Nâng cao chất lượng xâydựng thể chế và bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất trong hoạt động xét xử cácvụ án về mua bán người; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn xét xử làm cơ sởsửa đổi nghị quyết và nghiên cứu, phát triển án lệ.

3. Kết hợp tốt việc thựchiện công tác xét xử với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nângcao ý thức cảnh giác của người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới,vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừatội phạm mua bán người.

4. Tăng cường quan hệ hợptác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; tranh thủ cácnguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế cho hoạt động triển khai thực thi phápluật của Tòa án nhân dân.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thựchiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Chương trình, kế hoạch của Chínhphủ về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2021-2025 và địnhhướng đến năm 2030. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức Tòa ánnhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trongtình hình hiện nay.

2. Tiếp tục tăng cường côngtác xét xử các vụ án về mua bán người, đảm bảo 100% các vụ án phải được giảiquyết, xét xử trong thời hạn của pháp luật; đảm bảo chỉ tiêu giải quyết, xét xửcác vụ án về mua bán người đạt từ 90% trở lên. Phối hợp với các cơ quan tiếnhành tố tụng khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án lớn,án trọng điểm về mua bán người và tội phạm có liên quan; không ngừng nâng caochất lượng công tác xét xử; không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm.Đồng thời, làm tốt công tác bảo vệ quyền của nạn nhân (nhất là phụ nữ, trẻ em,người dưới 18 tuổi) trong quá trình xét xử...

Tòa án tại các địa phươngđược Ban Chỉ đạo 138/CP xác định, lựa chọn là địa bàn điểm (gồm: Quảng Ninh,Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum,Tây Ninh, Kiên Giang và Cà Mau) khi thực hiện Chương trình phòng, chống mua bánngười cần phối hp chặt chẽ với liên ngànhđịa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

3. Đẩy mạnh công tác tuyêntruyền về phòng chống mua bán người thông qua các phiên tòa xét xử các vụ án,đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng lựa chọn những vụ án lớn, án trọngđiểm hoặc những vụ án được dư luận xã hội quan tâm để đưa ra xét xử nhằm phụcvụ tích cực, hiệu quả công tác tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua bánngười 30/7” và yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.

Các cơ quan Báo công lý,Tạp chí Tòa án nhân dân, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, Trangthông tin điện tử Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổchức sản xuất các tin, bài, phóng sự báo chí liên quan đến hoạt động xét xử tộiphạm mua bán người. Từ đó có hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ thu hút người dânquan tâm, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân về phương thức, thủ đoạn củatội phạm cũng như các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, di cư tự do; môi giới,tổ chức đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc, học tập tráiphép...

4. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử các vụán về mua bán người. Các Tòa án cần chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắcvề áp dụng pháp luật trong thực tiễn xét xử để Tòa án nhân dân tối cao kịp thờiphối hợp với liên ngành trung ương hướng dẫn bảo đảm áp dụng thống nhất phápluật hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đồng thời có cơsở để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn ápdụng Điều 150, Điều 151 của Bộ luật hình sự vànghiên cứu phát triển án lệ.

5. Tăng cường công tác bồidưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, Thẩm phán trực tiếp thụlý, giải quyết các vụ án về mua bán người; phân công các Thẩm phán có kinhnghiệm để giải quyết các vụ án về mua bán người.

6. Đẩy mạnh hp tác quốc tế và tranh thủ sự giúp đỡ của cáctổ chức quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án trong công tác đấutranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Phối hợp với Bộ Công an để thực hiệncó hiệu quả Chương trình hợp tác ASEAN-Australia (ASEAN-ACT) trên cơ sở Thỏathuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Úc về phòng, chống mua bán người tạiViệt Nam.

 7. Phối hợp chặt chẽvới Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ
(Ban chỉ đạo
 138/CP), Bộ Công an, ViệnKiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng,cập nhật và ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu thống kê về công tác phòng,chống tội phạm mua bán người.

8. Bên cạnh việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Toà ánnhân
dân tối cao về công tác xét xử các vụ án mua bán người đối với Tòa án nhân dâncác cấp, Ban chỉ đạo các Chương trình phòng, chống tội phạm của Tòa án nhân dânchủ động phối hợp với Bộ Công an xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm công tác phòng,chống mua bán người ở các địa phương được xác định, lựa chọn là địa bàn trọngđiểm; tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình phòng, chống muabán người của Tòa án qua từng năm, từng giai đoạn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch nàyvà chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị
thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân cấp cao và các Tòa án nhândân địa phương:

- Chủ động xây dựng Kếhoạch tổ chức thực hiện phù hợp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệmvụ đã đề ra;

- Định kỳ tiến hành sơ kết,tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện theo chức
năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

2. Giao Vụ Tổng hợp Tòa ánnhân dân tối cao giúp Ban Chỉ đạo các
Chương trình phòng, chống tội phạm Tòa án nhân dân theo dõi, hướng dẫn,
kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch của các đơnvị báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP; đề xuất với Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao vàBan Chỉ đạo các chương trình phòng, chống tội phạm của Tòa án nhân dân các giảipháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

Nơi nhận:
- Đồng chí Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các đơn vị thuộc TANDTC (để thực hiện);
- Các TAND cấp cao (để thực hiện);
- Tòa án quân sự TW (để thực hiện);
- Các TAND cấp tỉnh (để thực hiện);
- Ban Chỉ đạo 138/CP; Văn phòng- BCA; Cục Cảnh sát hình Sự-BCA;
- Các thành viên Ban CĐCCTPCTP-TAND (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT (VP, Vụ TH-TANDTC).

TRƯỞNG BAN
Nguyễn Trí Tuệ
Phó Chánh án TANDTC

 

 

Châu Thanh

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1170

video

Lượt truy cập: 1201247 lần

Đang online: 42 người